Harmonogram

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych w sposób selektywny odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej miejscowości.

Worki szare (na popiół) będą zbierane razem z odpadami segregowanymi, a bioodpady będą zbierane z odpadami zmieszanymi.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

Odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

  • z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, a w okresie od czerwca do sierpnia jeden raz na tydzień,
  • z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, a w okresie od czerwca do sierpnia raz na dwa tygodnie.

Odpady komunalne zebrane selektywnie (segregowane) tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół i żużel z domowych palenisk:

  • z budynków wielolokalowych - jeden raz na miesiąc,
  • z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - jeden raz na miesiąc.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE…
Ze względu na odstąpienie organizowania zbiórek doraźnych przez Gminę Pilzno, odpady wielkogabarytowe w ramach uiszczanej opłaty można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łękach Dolnych.

PRZETERMINOWANE LEKI…
Przeterminowane leki można oddawać na bieżąco w wyznaczonych Ośrodkach Zdrowia położonych na terenie Gminy Pilzno w godzinach ich pracy tj.:
-  PILMEDIC przy ul. Legionów 28, 39-220 Pilzno
-  Ośrodku Zdrowia SUMMED przy ul. Mickiewicza 8, 39-220 Pilzno

ZUŻYTE BATERIE…
Zużyte baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, papier, metale i szkło można oddawać na bieżąco w godzinach otwarcia punktów skupu, sprzedaży oraz zbierania wyznaczonych na terenie Gminy Pilzno.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Pilźnie 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6 osobiście - w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30 w pok. 17 (Gospodarka Odpadami Komunalnymi), telefonicznie pod nr tel.: 014 6807 763. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby, która je wnosi.

Plakat promocyjny aplikacj Kiedy śmieci?