Rządowy Program Odbudowy Zabytków - nabór wniosków

Polski Ład zabytki

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz uchwałą Uchwały Nr LIX/456/2023 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 24 lutego 2023 r. – Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na nakłady konieczne stanowiące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, o których mowa w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków o której mowa w art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wniosek o udzielenie dotacji może składać osoba fizyczna lub prawna, posiadająca tytuł prawny do zabytku położonego na terenie Gminy Pilzno. Wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 22 marca 2023 r. do godziny 15:30, listownie na adres:

Urząd Miejski w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno z adnotacją na kopercie: ,,Dotacja na zabytki Rządowy Program Odbudowy Zabytków”, osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno - pok. nr 1 /sekretariat/ lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP Urzędu Miejskiego w Pilźnie: /2a27dlgs57/SkrytkaESP

Szczegóły naboru oraz formularz wniosku znajdują się pod artykułem. WAŻNE! Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu,
regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod linkiem:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978