Powołanie komisji do oceny ofert

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.