Ogłoszenia

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok"

Pliki do pobrania:

Konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

  • Konsultacje  będą  przeprowadzone  w  terminie  od  dnia  25 października 2023 r. do 8 listopada 2023 r. w formie pisemnej.
  • Forma pisemna polega na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji który można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godz. od 7.30 do 15.30, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie – ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gminapilzno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2023 r. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać „Konsultacje programu współpracy na 2024 rok”. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Granty, kongres i wsparcie dla organizacji pozarządowych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy w projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities oferujemy:

  • dofinansowanie grantów,
  • wsparcie organizacji poprzez szkolenia, warsztaty
  • udział w Kongresach Współpracy Lokalnej. 

Fundacja Rozwoju obecnie jest w trakcie 2 naborów wniosków na duże granty i na granty interwencyjne.

Jesienią będzie ogłoszony konkurs na granty małe.

Fundacja Rozwoju  Zaprasza serdecznie na Kongres Współpracy Lokalnej 19-20 września 2023 roku w Warszawie przedstawicieli NGO - udział bezpłatny, Fundacja zwraca część kosztów dojazdu i nocleg w Warszawie

Rejestracja i szczegółowe informacje: https://bb.frdl.pl/krajowy-kongres-wspolpracy-lokalnej/

 Więcej informacji pod adresem: https://bb.frdl.pl/kontakt/ 

Pliki do pobrania:

Możliwość zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. : Historia w sztuce i kulturze Warszawy”.

Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła”, 39-221 Łęki Dolne 122A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Historia w sztuce i kulturze Warszawy” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Pilzna, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilzno, na stronie Internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2023r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie, ul. Rynek 6, pok. nr 4 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminapilzno.pl na załączonym formularzu (wymagana forma to skan z podpisem)

Sprawozdanie z “Rocznego programu współpracy..."

Sprawozdanie z realizacji “Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"

Pliki do pobrania: