Aktualności

Odbiorcy odpadów komunalnych

Odbiorcą w zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Łękach Dolnych.

PSZOK w Gminie Pilzno zlokalizowany jest w miejscowości Łęki Dolne 89
"KZ" FHU Zdzisław Kozioł, tel: 14 672 50 11

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy i Miasta Pilzno, że od dnia 22 lutego 2021 wznawiamy odbiór popiołów zgodnie z harmonogramem przy odpadach segregowanych.

Informacja

W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań odpadów komunalnych o kodzie ex 20 01 99 (popiół), informujemy mieszkańców Gminy i Miasta Pilzno, że w miesiącu lutym 2021 nie będą obierane popioły przy odpadach segregowanych.
Jeśli badania będą się przedłużały poinformujemy o dalszych procedurach w miesiącu marcu 2021.
Za utrudnienia przepraszamy!

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków na 2021 rok o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z odbiorem i utylizacją wyrobów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno.

Potrzebne dokumenty (Informacja, Ocena stanu i Wniosek) do złożenia wniosku można pobrać stąd.

Pliki do pobrania:

Dystrybucja worków na odpady

Informacja dla mieszkańców Gminy Pilzno

Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o.o. w Strzegocicach informuje, iż w związku z trwającą epidemią koronowirusa "Punkt dystrybucji worków na odpady" będzie nieczynny od dnia 8.04 do 30.05.2020 roku.
Worki na odpady będą dostarczane w systemie "worek za worek" przez pracowników odbierających odpady zgodnie z harmonogramem odbiorów odpadów.
Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres: mzk_pilzno@wp.pl.

Obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) od 06 września 2019 wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzili i oddawali odpady w sposób nieselektywny zobowiązani są do zmiany deklaracji i obowiązku segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zgodnie z art. 6k ust. 3 w/w ustawy brak segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i nałożeniem kary od dwu do nawet czterokrotności wysokości opłaty podstawowej za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Przykładowa segregacja przedstawiona jest w zakładce „Jak segregować” oraz dostępna na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami - od 1 kwietnia 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na podstawie Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Pilzno przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 1 kwietnia wynosi:

  1.  jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł miesięcznie
    od mieszkańca
  2.  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
    w sposób selektywny w wysokości 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają, zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienia z kompostowników - od 1 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym właściciele nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 0,50 zł od jednego mieszkańca.

Podstawą uzyskania częściowego zwolnienia jest udzielenie informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierająca zgłoszenie kompostownika i wyliczenie przysługującego zwolnienia.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), w  razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja

Od dnia 16.03.2020 r. worki i kody kreskowe na odpady komunalne będą wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i dostarczane do bramy Urzędu (od strony Szkoły Podstawowej). Kontakt telefoniczny pod nr: 14 680 77 63

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Pilzno, w związku z napływającymi do urzędu sygnałami o nieprawidłowościach w oddawaniu odpadów informujemy, że od 2 marca 2020 r. nie będą odbierane worki bez kodów kreskowych.

Kolejnym elementem związanym z eliminowaniem nieprawidłowości będą ściślejsze kontrole worków. Niestety spotykamy się z sytuacjami, w których mieszkańcy deklarują segregowanie śmieci, jednak w rzeczywistości nie dzielą odpadów na odpowiednie frakcje. Innym zidentyfikowanym problemem są wytwarzane przez przedsiębiorców śmieci, które trafiają do systemu gospodarowania odpadami, jako przekazywane przez gospodarstwa domowe.

Różnego rodzaju nieprawidłowości w mniejszym bądź większym stopniu przekładają się na wysokość opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców.