Ogłoszenia

Informacja ZUS - korekty dokumentów rozliczeniowych

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nowe terminy składania korekt

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych w następujących terminach:

 • za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – do 1 stycznia 2024 r.
 • za okresy od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Korekty takie ZUS wykona na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. W wyniku tych korekt nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek.

Dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r.

Korekty danych z dokumentów rozliczeniowych złożonych za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące można przekazywać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Wsparcie ZUS dla płatników

Płatnik składek ma prawo skorzystać z pomocy ZUS, aby zweryfikować swoje dokumenty rozliczeniowe. Jeśli będzie składał je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych. Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnienia zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00,
 • w dowolnej placówce ZUS.

Obwieszczenie Burmistrza Pilzna

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno dla części miejscowości Łęki Górne i Łęki Dolne

Pliki do pobrania:

Coroczny apel do mieszkańców Gminy Pilzno przed zimą

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Ponadto mając na względzie aktualną sytuację związaną z ograniczoną dostępnością zakupu źródeł ciepła oraz znacznych wzrostem ich cen, niezbędne jest stałe monitorowanie.  Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do: 

 • alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
 • pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. 

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Pilzno prosimy o pilny kontakt:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie –  tel. 146761851,  w godz. 7.30 – 15.30
 • Komisariat Policji w Pilźnie – tel. 47 8228 550
 • Telefon alarmowy – tel. 112
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – całodobowy telefon interwencyjny – 987    

Zachęcamy Państwa do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilźnie na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie. Mamy nadzieję, ze wspólne działania pozwolą oddalić lub choćby zminimalizować zagrożenie, jakie niesie ze sobą zima.

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwracamy się z prośbą do tych wszystkich mieszkańców, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o złożenie odpowiedniego druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie pokój nr 14.

Jednocześnie Urząd Miejski w Pilźnie informuje, że rozpoczął kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do kontroli należy przygotować:

 1. Umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 2. Dowód uiszczania opłat za wspomniane wyżej usługi.

W przypadku braku realizacji ciążącego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji nakazującej przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Prosimy mieszkańców o współpracę i okazywanie kopii umów oraz rachunków/faktur za świadczone usługi w celu aktualizacji ewidencji i kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pilzno.

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie zwołuje LXIX Sesję Rady Miejskiej w Pilźnie na dzień 27 października 2023 r. o godz. 8:00.

Pliki do pobrania:

Informacja

W dniu 26 lipca 2023 roku została zawarta umowa dotacji nr 7772/2023/OZ/R/DA pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie a Gmina Pilzno na dofinansowanie zadania "Usuwanie odpadów azbestowych..."

Pliki do pobrania:

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie zwołuje LXVIII Sesję Rady Miejskiej w Pilźnie na dzień 29 września 2023 r. o godz. 12:00.

Pliki do pobrania: